Fremstilling af danske folkedragter

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning
Fremstilling af danske folkedragter
Indsender af bidrag: Folkedans Danmarks dragtudvalg
Geografisk tilknytning: Danmark og også udover landets grænser
Dato for indsendelse af bidrag: 2018/04/10

Uddannelse i fremstilling af bondebefolkningens dragter i perioden 1750 - 1870

Hvordan praktiseres det i dag

[[Description::Instruktøruddannelse Dragt er en uddannelse, hvor deltagerne i løbet af seks moduler over en uge hvert år får indblik i fremstilling af folkedragter, som blev anvendt af bondebefolkningen i perioden ca. 1750 til 1870. Uddannelsen foregår på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Uddannelsen består både af en teoretisk og en praktisk indføring i emnet. Den teoretiske del består i indføring i emner som: modehistorie, materialelære, almen dragtlære, og en praktisk uddannelse i fremstilling af dragterne og foredrag om relevante emner, fremført af specielle eksperter på området. Deltagerne kommer fra mange forskellige områder. I begyndelsen henvendte uddannelsen sig specielt til folkedansere, som når uddannelsen var tilendebragt, kunne undervise i lokale folkedanserforeninger, men kurset har udviklet sig således, at deltagerne i stigende grad kommer fra museumsverdenen og fra andre skandinaviske lande, ja selv fra USA har der været deltagere. Begrundelsen for uddannelsen vil blive beskrevet i næste kapitel. Modulerne afholdes altid i uge 37.

Dragtfremvisning af dragtkopier - i dette tilfælde fra sidste halvdel af 1700-årerne. Fotograf: Kirsten Emiland.
Dragtfremvisning af dragtkopier - i dette tilfælde fra sidste halvdel af 1700-årerne. Fotograf: Kirsten Emiland.
Teori - Undervisning i "Stil og snit". Fotograf: Kirsten Emiland.
Praktisk - Syning af prøve på bul. Fotograf: Kirsten Emiland.
Praktisk - Undervisning i pibning. Fotograf: Kirsten Emiland.
Praktisk - Tilskæring. Fotograf: Kirsten Emiland.
Praktisk - Genstandsanalyse. Fotograf: Kirsten Emiland.
Praktisk - Genstandsanalyse med opmåling. Fotograf: Kirsten Emiland.
Udstilling og gennemgang af gamle, originale dragtdele. Fotograf: Kirsten Emiland.

]]

Historie og baggrund

History og baggrund::Folkedragter har altid været en del af folkedansens kendemærker, og i Folkedans Danmarks vedtægter er formålet for landsforeningens at virke for bevarelse, brug og udvikling af folkedans, folkedragter og tilhørende traditioner. I forbindelse med opvisning af folkedans har der altid været brugt folkedragter. I starten brugte man, hvad man havde. Det kunne være tøj, som havde ligget i skabe og skuffer, eller som man satte sammen efter, hvad man syntes lignede folkedragter. Ud fra studier af Nationalmuseets tekstiler blev der af Foreningen til Folkedansens Fremme fremstillet ”dragtkuverter”, hvor man kunne se syvejledninger, og ud fra disse fremstille sin egen egnsdragt. I løbet af 1960'erne fik man et mere nuanceret syn på folkedragter, bl.a. i forbindelse med Ellen Andersens udgivelse Danske Bønders Klædedragt og Erna Lorentzens doktorafhandling: Folks tøj i og omkring Århus 1675 – 1850. Man blev mere bevidst om, bl.a. ud fra skiftemateriale, at folks tøj mere var bestemt af mode end af den egn man levede i, dog med variationer fra egn til egn. I landsforeningen blev man enige i, i samarbejde med Engelsholm Højskole, at igangsætte en instruktøruddannelse for folkedansere, hvor man kunne få formidlet den viden om folkedragter, som var tilgængelig. Uddannelsen startede i 1968 og har kørt siden da. Da rammerne blev ændret på Engelsholm højskole, blev uddannelsen flyttet til Nørgaards Højskole. Uddannelsen er løbende blevet revideret ud fra viden og studier af bl.a. artifakter.

Videreformidling og overlevering

Udover dragtuddannelsen formidles viden om folkedragterne igennem Folkedans Danmarks landsstævner, som afholdes hvert år i forskellige egne af Danmark. I forbindelse med disse landsstævner bliver der i samarbejde med det stedlige museum lavet en udstilling af originale dragtdele, som regel på museet. Udstillingen beskriver egnens dragter og disses særpræg, Det kan også være specielle udstillinger, hvor private samlinger kommer til udstillingen. Disse private samlinger er af stor betydning for den videre udvikling, da museernes samlinger ikke er så tilgængelige som før. Folkedans Danmark er i besiddelse af en stor studiesamling, som er erhvervet gennem private donationer, og denne bruges nu i stort omfang, både i udstillingsøjemed og i uddannelsen. I forbindelse med udstillingerne udarbejdes et katalog, ligesom udstillingsgenstandene bliver fotograferet. I landsforeningens lokalforeninger bliver uddannelsen brugt i forbindelse med syning af nye dragter, hvilket har betydet og fortsat betyder, at danske folkedragter i forbindelse med folkedans er et mangfoldigt og farverigt skue.

Folkedans Danmark har i årenes løb udgivet følgende materiale: Syvejledninger til dragter fra Mors, Østjylland, Sønderjylland, og Rømø Bondestrik, en vejledning og beskrivelse af strømper fra hele landet Syvejledning til herrebukser Syvejledning til langvest Landlige tekstiler fra Himmerland Danske silkebånd.

Der arbejdes endvidere på forskellige projekter, hvor der registreres genstande fra hele landet. Af disse kan nævnes: sjalsprojekt 2004 – 2005, samt igangværende projekt: korte veste og røde huer.

Hvad sker der fremover

Viability of the element::Desværre er antallet af folkedansere og dermed folk, som interesserer sig for brugen af folkedragter ikke stigende, men andre er stadig interesserede i dragterne og tilvirkningen af disse . Det være sig konservatorer, som med den praktiske uddannelse kan få fornemmelse for, hvordan dragterne er blevet fremstillet, og hvordan moden har ændret sig. Ligeledes er det oplevelsen, at museumsfolk, som har med tekstiler at gøre i stigende grad har opdaget uddannelsen og det materiale, som via denne er tilgængeligt oplever uddannelsen som et stort plus for deres virke på landets museer. Skandinaviske kursister har udtrykt stor beundring for vor uddannelse, og uddannelsen giver point i deres uddannelsessystem.

Udøvere og dem, der kender det godt

Henvisning

www.folkedragt.dk

www.folkedans.dk

Kategorier

Mundtlige traditioner og udtryk, Udøvelse af kunst, Sociale praksisser"Sociale praksisser" is not in the list (Mundtlige traditioner og udtryk, Udøvelse af kunst, Sociale praksisser ritualer og festivaler, Viden og praksisser vedrørende naturen og universet, Traditionelt håndværk) of allowed values for the "Categories" property., Traditionelt håndværk